Start > Punkty Przedszkolne > Wilanów – Punkt Przedszkolny

PUNKT PRZEDSZKOLNY FUNDACJI SCOLAR NA WILANOWIE

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji SCOLAR pracuje wyłącznie w oparciu o zasady i standardy Stosowanej Analizy Zachowania/ Stosowanych Zachowań Werbalnych.

Naszym głównym celem jest intensywna terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzona zarówno w trakcie zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Dzieci otrzymują indywidualny plan terapeutyczny, którego celem jest harmonijny rozwój wszystkich sfer funkcjonowania dziecka i zniesienie barier uniemożliwiających dzieciom naukę w przedszkolach integracyjnych czy masowych.

TERAPIA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

Zajęcia prowadzone są w grupach czteroosobowych z dwoma terapeutami prowadzącymi. W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka liczba godzin indywidualnych wynosi od 8 do 21 godzin tygodniowo. Są to zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone metodą SAZ, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z fizjoterapeutą. W czasie zajęć indywidualnych realizowane są również zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Punkt Przedszkolny realizuje obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego dla wszystkich grup wiekowych oraz obowiązkowe przed rozpoczęciem szkoły roczne przygotowanie przedszkolne.

Dla każdego dziecka tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w  oparciu o ocenę umiejętności językowych i społecznych VB-MAPP, regularnie aktualizowany i omawiany z rodzicem.

Z naszymi podopiecznymi pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów, psychologów, logopedów i fizjoterapeuty. Terapeuci pracują pod superwizją superwizora BCBA oraz terapeuty behawioralnego posiadającego licencję PSTB.

Przedszkole organizuje bezpłatne szkolenia dla rodziców, podczas których  mogą nabyć umiejętności oraz wiedzę dotyczącą terapii behawioralnej i postępowania z dzieckiem w środowisku domowym.

Każdy rodzic naszego podopiecznego  ma zapewniony regularny kontakt z terapeutą prowadzącym (spotkania raz w miesiącu), comiesięczną informację mailową dotyczącą funkcjonowania dziecka na zajęciach grupowych, jak również spotkania z logopedą, fizjoterapeutą i terapeutami grupowymi.

W tym roku rozpoczynamy pilotażowy program wdrażania naszych podopiecznych do placówek masowych (nauka funkcjonowania w większej grupie przedszkolnej, odnalezienie się w poza terapeutycznej strukturze zajęć, nawiązywanie/odpowiadanie na/ podtrzymywanie interakcji z rówieśnikami w większej grupie).

FUNKCJONOWANIE NASZEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30.

Dni przedszkolne mają u nas określony przebieg. Ich plan jest zależny od tego, w której grupie jest dziecko, jak również od dnia tygodnia. Wszystkie jednak dzieci funkcjonują według planu:

8.30-9.00 – czas na przyprowadzenie dziecka do przedszkola, zabawy w salach

9.00 – 11.30 – pierwsza część zajęć terapeutycznych (indywidualnych bądź grupowych)

11.30 – 14.00 – druga część zajęć terapeutycznych (indywidualnych bądź grupowych)

14.00 – 14.30 – czas na odbiór dziecka z przedszkola, zabawy w salach

Zarówno w czasie pierwszej, jak i w drugiej części dnia organizowany jest posiłek (przynoszony przez rodziców) w godzinach: około 10.30 oraz około 13.00.

Dzieci w czasie zajęć grupowych (zgodnie z podstawą programową) wychodzą na spacery oraz na plac zabaw (plac zabaw przy naszym przedszkolu bądź na osiedlowe place zabaw w okolicy).

W trakcie roku szkolnego organizujemy minimum dwie wycieczki w różnorodne, atrakcyjne dla dzieci, miejsca (np. ZOO, Centrum Nauki Kopernik, Folwark Zwierzęcy, itp.), jak również imprezy przedszkolne (np. Mikołajki, Dzień Rodziny, na który zapraszamy Rodziców naszych Podopiecznych, teatrzyki, itp.).

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym należy złożyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) oraz kopię dokumentów: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju drogą mailową na adres: przedszkolenr1.wilanow@scolar.pl. Po nadesłaniu dokumentów z rodzicami kontaktuje się wicedyrektor Punktu Przedszkolnego, odpowiedzialny za rekrutację w celu umówienia godzinnej (bezpłatnej) obserwacji dziecka.

Osoby zainteresowane naszym Punktem Przedszkolnym zapraszamy do kontaktu z wicedyrektorem Punktu Przedszkolnego Ewą Myzik-Lasek pod adresem mailowym: przedszkolenr1.wilanow@scolar.pl bądź telefonicznie: 661245583.

Istnieje  również możliwość spotkania osobistego.

LICENCJA TERAPEUTY BEHAWIORALNEGO – STAŻE

Osoby ubiegające się o licencje terapeuty behawioralnego w systemie PLTB, mogą zgłaszać się na staże organizowane w Przedszkolu poprzez stronę www.terapeutabehawioralny.pl

Dokumenty:

karta-zgloszenia-dziecka-do-przedszkola 2018 2019

Kontakt:

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji SCOLAR

ul. Kubickiego 9 lok 1 i 2

Nr w ewidencji Biura Edukacji 136 PPN.

dyrektor Ewa Myzik-Lasek
ewa.myzik.lasek@scolar.pl

wicedyrektor Karolina Jędrzejczyk
karolina.jedrzejczyk@scolar.pl

Zapraszamy  także na naszą stronę na facebooku: https://www.facebook.com/PrzedszkoleScolarNr1Wilanow/