DLA DOROSŁYCH – Klub JESTEM ZA

Fundacja SCOLAR rozpoczyna realizację projektu Klub „Jestem ZA”.

Działania Klubu prowadzone będą trzy razy w tygodniu, podczas których realizowane będą:

  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Trening Umiejętności Praktycznych,
  • Trening Organizacji Czasu Wolnego
  • Zajęcia Terenowe, w czasie których organizowane będą również wyjścia do różnych instytucji kultury i edukacji.

Do udziału w projekcie zapraszamy dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych, jak również całościowych zaburzeń rozwojowych ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności w kierunku zespołu Aspergera, mieszkańców m.st. Warszawy, które ukończyły edukację i nie korzystają z innych stacjonarnych form wsparcia. Warunki jakie winien spełniać uczestnik: posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy:- mailowo na adres [email protected],  osobiście po umówieniu się telefonicznym tel. 691 804 727 lub  pocztą tradycyjną – adres ul. Kubickiego 9 lok. 1 i 2.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt finansowany jest ze środków m. st. Warszawy