DLA DOROSŁYCH – Klub JESTEM ZA

Fundacja SCOLAR realizuje projekt Klub „Jestem ZA”.

Działania Klubu prowadzone są trzy razy w tygodniu, podczas których realizowane są:

  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Trening Umiejętności Praktycznych,
  • Trening Organizacji Czasu Wolnego
  • Zajęcia Terenowe, w czasie których organizowane będą również wyjścia do różnych instytucji kultury i edukacji.

W projekcie uczestniczą dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych, jak również całościowych zaburzeń rozwojowych ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności w kierunku zespołu Aspergera, mieszkańcy m.st. Warszawy, które ukończyły edukację i nie korzystają z innych stacjonarnych form wsparcia. Warunki jakie winien spełniać uczestnik: posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Kontakt: Patrycja Choińska [email protected],  tel. 691 804 727.

Projekt finansowany jest ze środków m. st. Warszawy