Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację SCOLAR i jej placówki

Terminy użyte w niniejszej Polityce mają takie samo znaczenie jak w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), chyba że inaczej zdefiniowano je w niniejszej Polityce.

1. Administrator danych osobowych

Fundacja SCOLAR oferuje profesjonalne, praktyczne wsparcie terapeutyczne dzieciom, młodzieży i dorosłym borykających się z trudnościami psychospołecznymi – przede wszystkim (lecz niejedynie) z zaburzeniami ze spektrum PDD (całościowe zaburzenia rozwojowe). Nasza siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Jakuba Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa. Fundacja SCOLAR prowadzi placówki, które przetwarzają dane osobowe. Należą do nich:

 

 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny SCOLAR Wilanów, ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa, NIP 9512467757, Regon 147024498;
 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny SCOLAR Bielany, ul. Kleczewska 50, 01-851 Warszawa, NIP 1182252273, Regon 522411182;
 • Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna SCOLAR, ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa, NIP 9512467763, Regon 147450195;
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji SCOLAR. ul. Kleczewska 50, 01-851 Warszawa, NIP 1182179079, Regon 365563714;
 • Centrum Medyczne Fundacji SCOLAR, ul. Kleczewska 50, 01-851 Warszawa, NIP 1181759840, Regon 015783418;
 • Fundacja SCOLAR, ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa, NIP 1181759840, Regon 015783418

dalej jako „Fundacja SCOLAR i jej placówki” lub „my”.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jego obowiązki pełni Damian Grodziński. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym na potrzeby korzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem kontakt z inspektorem możliwy jest pod nr tel.: 22 848 43 24 lub adresem e-mail: [email protected]

3.  Przetwarzanie danych osobowych

3.1 Podopieczni, osoby korzystające z odpłatnej działalności statutowej Fundacji SCOLAR

Dane podopiecznych przetwarzamy w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO) polegających w szczególności, lecz niewyłącznie na działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, realizacji działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzeniu zajęć dodatkowych, dokumentowaniu działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dane podopiecznych, w tym dane wrażliwe, w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia są przez nas przetwarzane w ramach uprawnionej działalności Fundacji SCOLAR i jej placówek. Działalność ta jest prowadzona z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń. Przetwarzamy dane osobowe członków, byłych członków lub osób utrzymujących z Fundacją SCOLAR i jej placówkami stałe kontakty w związku z jej celami, jak również, gdy jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej i diagnozy medycznej. Podstawę przetwarzania tych danych stanowi art. 9 ust. 1 lit. d i h RODO.

Dane podopiecznych mogą być również przetwarzane w celu promowania i wyróżniania osiągnięć m.in. poprzez umieszczanie prac w widocznych miejscach na terenie Fundacji SCOLAR i jej placówek, itp. (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

W określonych przypadkach możemy przetwarzać dane podopiecznych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak komunikacja i korespondencja, zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, np. poprzez system monitoringu.

Dane podopiecznych mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli rodzice, opiekunowie podopiecznych zezwolą na utrwalenie i opublikowanie ich wizerunków (zdjęć) na terenie Fundacji SCOLAR i jej placówek lub na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych (np. Facebook) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane związane z przebiegiem terapii, edukacji, wizerunek. Możemy przetwarzać również informacje, które pomagają nam w zapewnieniu właściwej opieki, takie jak godziny drzemki dziennej, informacje i zalecenia dotyczące postępowania w szczególnych przypadkach, informacje dotyczące żywienia, a także dotyczące stanu zdrowia, takie jak stan rozwoju, niepełnosprawności, obecne i przebyte, choroby diagnozy poradni specjalistycznych, informacje o lekach oraz inne ważne dane.

Odbiorcami danych (w ograniczonym zakresie) mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę Fundacji SCOLAR i jej placówek (operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne.

Dane przetwarzane na potrzeby rekrutacji będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji, a w sytuacji przyjęcia podopiecznej lub podopiecznego do danej placówki – przez okres pobytu w placówce. Dane przetwarzane na potrzeby realizowania działań oświatowych oraz dane niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej i diagnozy medycznej będą przechowywane zgodnie z okresami wyznaczonymi przez odpowiednie przepisy. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do momentu jej wycofania.

W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych jest może być wymagane ze względu na przesłanki umowne lub ustawowe. Odmowa podania danych uniemożliwi przyjęcie podopiecznego do placówki, zapewnienie mu opieki, realizację zobowiązań wynikających z umowy oraz obowiązków ustawowych.

3.2 Przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie)

Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu realizacji obowiązków ciążących na nas na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W określonych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak komunikacja i korespondencja, zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, np. poprzez system monitoringu, ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane kontaktowe, informacje o charakterze cywilnoprawnym (zakres i zasady wykonywania władzy rodzicielskiej).

Odbiorcami danych (w ograniczonym zakresie) mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie Fundacją SCOLAR i jej placówkami (operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne.

Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z realizowaną umową. Przepisy prawa mogą przewidywać inny termin przechowywania danych, np. w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń lub obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ogólny termin przedawnienia wynosi 6 lat. W przypadku roszczeń związanych ze świadczeniami okresowymi wynosi on trzy lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych jest może być wymagane ze względu na przesłanki umowne lub ustawowe. Odmowa podania danych uniemożliwi przyjęcie podopiecznego do placówki, zapewnienie mu opieki, realizację zobowiązań wynikających z umowy oraz obowiązków ustawowych.

3.3 Dostawcy

Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak komunikacja i korespondencja, zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, np. poprzez system monitoringu, ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie Fundacją SCOLAR i jej placówkami (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne.

Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z realizowaną umową. Przepisy prawa mogą przewidywać inny termin przechowywania danych, np. w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń. Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ogólny termin przedawnienia wynosi 6 lat. W przypadku roszczeń związanych ze świadczeniami okresowymi wynosi on trzy lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

3.4 Osoby reprezentujące, osoby wyznaczone do kontaktu

Dane dotyczące osób reprezentujących, osób wyznaczonych do kontaktu będą przetwarzane w związku z wykonaniem umowy lub działaniami zmierzającymi do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na potrzeby archiwizowania dokumentacji z nią związanej, obrony praw i dochodzenia ewentualnych roszczeń, weryfikacji czy jako osoba wyznaczona do reprezentacji, kontaktu jest do tego uprawniona (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, służbowe dane kontaktowe, dane teleadresowe.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie Fundacją SCOLAR i jej placówkami (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

3.5 Osoby odwiedzające lub korzystające z usług naszej strony internetowej

 Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dokonania rejestracji na szkolenie, dokonania zgłoszenia do diagnozy lub dokonania zgłoszenia rekrutacyjnego do placówki, a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak komunikacja i korespondencja, ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, tworzenie statystyk w celu na udoskonalania usług strony internetowej oraz dostosowywanie strony i usług do Państwa preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, IP, dane lokalizacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie Fundacją SCOLAR i jej placówkami (dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu).

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytania.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Możemy także przetwarzać informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie Państwa preferencji w użytkowaniu witryny – do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki cookie.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego. Wiążące decyzje nie będą zautomatyzowane, czyli nigdy nie będą podejmowane bez udziału człowieka.

Dane dotyczące wykorzystywania naszej strony internetowej mogą być zastosowane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania usług strony, metod komunikacji oraz jej funkcjonalności, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na Państwa bezpośrednią identyfikację. 

3.6 Darczyńcy

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), które wynikają z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności, lecz niewyłącznie, na potrzeby:

 • identyfikacji darowizn o nietypowych rozmiarach lub nietypowych wzorcach niemających ekonomicznego uzasadnienia;
 • rejestracji wszystkich darowizn o wysokości 10.000 EUR lub wyższej bądź równowartości w innej walucie, transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy niezależnie od jej wysokości oraz transakcje powiązane, czyli takie, których wysokość jest mniejsza niż 10.000 EUR, bądź równowartość w innej walucie, a których charakter może wskazywać, iż są powiązane ze sobą i zostały podzielone na mniejsze w celu uniknięcia rejestracji oraz transakcji o nietypowych rozmiarach lub nietypowych wzorcach niemających ekonomicznego uzasadnienia;
 • ograniczania anonimowości, w tym sprawdzania czy darczyńcy to osoby narażone politycznie, na liście terrorystów lub zorganizowanych przestępców, wymienione w odpowiednich aktach prawnych o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • zarządzania zgodnością, monitorowania, komunikacji, okresowego dokonywania oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;
 • monitorowaniu darowizn, dokonywaniu oceny stosunków gospodarczych i stosownie do sytuacji, pozyskiwaniu informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, analizowaniu uzyskiwanych danych, a także bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych darczyńcy.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o charakterze finansowym.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy ścigania. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

Dane będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia relacji między Fundacją SCOLAR, a jej darczyńcą. Przepisy mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych uniemożliwi dokonanie darowizny i spełnienie obowiązków ustawowych ciążących na administratorze.

4. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem

W związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych osobowych w określonych przypadkach mogą Państwo skorzystać z następujących praw:

4.1 Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO)

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem.

4.2 Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO)

Mogą Państwo otrzymać od nas informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz uzyskać ich kopię. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, jednak za wydanie kolejnej możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy zgodnie z warunkami wynikającymi z RODO.

4.3 Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dokładności przetwarzanych przez nas danych. Mogą Państwo żądać poprawienia lub usunięcia swoich danych, jeżeli są one niedokładne, niekompletne lub zostały zebrane niezgodnie z prawem. Ciężar udowodnienia tych nieścisłości spoczywa jednak na osobie, której dane dotyczą.

4.4 Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Na Państwa żądanie jesteśmy zobowiązani do usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Dokonamy tego, jeżeli:

 • cele, do których zebrano dane zostały już zrealizowane;
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych była zgoda, która następnie została wycofana i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania była zgoda wyrażona przez osobę poniżej trzynastego roku życia;
 • w oparciu o art. 21 RODO wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, a my nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych;
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych.

„Prawo do bycia zapomnianym”, to szczególna forma prawa do usunięcia danych. Jeżeli Państwa dane zostały opublikowane, przykładowo na niniejszej stronie internetowej, a przy tym przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia tych danych, to jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszelkich ich kopii oraz odnośników prowadzących do tych danych. Musimy również podjąć działania, by inne podmioty, które przetwarzały Państwa dane osobowe również usunęły je ze swych zasobów. To prawo nie jest jednak bezwzględne – podejmując działania zmierzające do jego realizacji musimy uwzględnić dostępną technologię i koszty, co może ograniczyć jego zastosowanie.

4.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na Państwa żądanie. W takim przypadku musimy powstrzymać się przed dokonywaniem jakichkolwiek operacji na danych poza ich przechowywaniem. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do prawidłowości danych, to ograniczymy ich przetwarzanie na okres umożliwiający sprawdzenie tej kwestii. Ograniczymy przetwarzanie również wtedy, gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania.

4.6 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Posiadają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych oraz ich przesłania do innego, wybranego przez Państwa administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a operacje na danych są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka.

4.7 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)

Mogą Państwo żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych, w szczególności z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Sprzeciw nie ma jednak zastosowania, jeżeli otrzymaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie. W takiej sytuacji możesz wycofać przedmiotową zgodę – skutek będzie taki sam, ale z prawnego punktu widzenia sprzeciw i wycofanie zgody to dwie różne instytucje, które znajdują zastosowanie w odmiennych przypadkach. Nie możesz wnieść skutecznego sprzeciwu, jeżeli:

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

 

4.8 Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu (art. 22 RODO)

Mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

4.9 Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO)

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem.

4.10 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli niezależnego organu publicznego odpowiedzialnego za monitorowanie stosowania RODO. Na terenie Polski funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest:

 • drogą korespondencyjną: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej tutaj;
 • drogą telefoniczną pod numerem infolinii: 606 950 000.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w Polityce.

5. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych.

Jeśli jednak w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie:

 • decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO);
 • odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO);
 • zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi (art. 47 RODO);
 • po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).

 

6. Źródła pochodzenia danych osobowych

Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam podopieczni lub Państwo z własnej woli. W niektórych, sporadycznych przypadkach możemy jednak przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa oraz podopiecznych na podstawie innych informacji, które nam Państwo lub Państwa podopieczni przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane. W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, informujemy, że:

 • dane mogły zostać uzyskane od innej osoby lub podmiotu;
 • dane mogły zostać uzyskane z innych, ogólnodostępnych źródeł informacji.

 

7. Wykorzystywanie plików cookie

 Pliki cookie to niewielkie dokumenty tekstowe często zawierające unikalne identyfikatory, które są wysyłane do komputera, laptopa, smartfona lub tabletu („Urządzenia”) przez serwer internetowy, aby strona mogła zapamiętać pewne informacje na temat Państwa aktywności związanej z przeglądaniem strony internetowej. Pliki cookie gromadzą informacje związane z korzystaniem z naszych usług, informacje o Urządzeniu, np. adres IP i typ przeglądarki, lokalizację oraz, jeśli użytkownik trafił na naszą stronę za pośrednictwem łącza zamieszczonego na innej stronie internetowej, adres URL tej strony.

Co do zasady, informacje zbierane przy użyciu plików cookie same w sobie nie stanowią danych osobowych. Pliki cookie rejestrują informacje o Państwa preferencjach w Internecie i pomagają nam dostosować do nich nasze usługi. Mogą być one wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie w Państwa Urządzeniach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda na wykorzystywanie tego typu plików. Zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies własne w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszej strony (m.in. w celu badania popularności naszej strony, w celach statystycznych, analitycznych) oraz pliki cookies zewnętrzne stosowane przez podmioty trzecie, z usług których korzystamy (m.in. za pośrednictwem narzędzi takich jak: Google Analytics czy Facebook).

Wykorzystujemy techniczne, analityczne, sesyjne oraz trwałe pliki cookie.

Techniczne pliki cookie są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Ich zastosowanie może również być związane z wymaganiami technicznymi określonej przeglądarki internetowej.

Analityczne pliki cookie używane są wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, a mianowicie do udoskonalania usług oferowanych wszystkim użytkownikom. Tego rodzaju pliki analizują Państwa interakcję ze stroną (gromadzone przez nas dane nie odnoszą się do konkretnej osoby).

Marketingowe pliki cookie zapamiętują, że użytkownik odwiedził stronę internetową i wykorzystują te informacje, aby dostarczyć treści lub reklamy dostosowane do jego zainteresowań.

Pliki cookie pod kątem okresu przechowywania informacji dzielą się na pliki sesyjne oraz pliki trwałe.

Sesyjne pliki cookie są przechowywane tylko przez czas trwania wizyty w witrynie i są usuwane z urządzenia po zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie są zapisywane na Urządzeniu użytkownika przez określony czas po zamknięciu przeglądarki i są wykorzystywane na potrzeby Państwa identyfikacji podczas późniejszej sesji przeglądania.

Wykorzystujemy techniczne pliki cookie, aby:

 • zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego Urządzenia Państwo korzystają;
 • dostosowywać nasze usługi do Państwa wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka;
 • zapamiętać, czy wyrażają Państwo zgodę na wyświetlanie określonych treści.

Stosujemy analityczne pliki cookie, by móc:

 • badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania), wykrywać różnego rodzaju nadużycia, np. sztuczny ruch internetowy (boty);
 • ograniczyć niektóre działania marketingowe m.in., aby ochronić użytkowników wielokrotnym wyświetlaniem tej samej reklamy;
 • mierzyć – bez zbierania danych osobowych – skuteczność akcji marketingowych, np. w sieci reklamowej Google.

Wykorzystujemy marketingowe pliki cookie w celu:

 • personalizacji reklam;
 • dostosowywania wyświetlanych treści;
 • ograniczenia powielania komunikatów kierowanych do użytkowników naszej strony internetowej;
 • zbierania informacji o efektywności naszych kampanii.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z plików cookie, mogą skorzystać Państwo w tym celu z poniższych wskazówek. Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień wykorzystywania plików cookie w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej dostępne są poniżej:

Ustawienia przeglądarki umożliwiają również usunięcie dotychczas zapisanych na Państwa Urządzeniu plików cookie. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że usuwanie lub blokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność witryny. Jeśli po usunięciu plików cookie wystąpią jakiekolwiek problemy, należy skontaktować się z dostawcą właściwej przeglądarki internetowej.

8. Zmiany w Polityce

Zastrzegamy możliwość aktualizacji naszej Polityki. Zmiany mogą wynikać z następujących przyczyn:

 • ze względu na konieczność dostosowania postanowień Polityki do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 • na skutek zmiany interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającej wpływ na treść Polityki);
 • wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Polityki;
 • zmianę danych, w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych czy aktualizację linków zamieszczonych w treści Polityki.

Zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu.