Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

(„Regulamin”)

wersja pierwsza obowiązująca od 30.06. 2022 r.

 

Postanowienia ogólne

 1. Usługodawcą jest Fundacja SCOLAR z siedzibą w Warszawie, ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa, wpisana do stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000213131, posiadająca NIP 1181759840, Regon 015783418.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie usługodawca umożliwia usługobiorcy zakup usług i korzystanie z usług aktualnie dostępnych w serwisie.
 5. Szczegółowe informacje na temat danej usługi znajdują się każdorazowo w ich opisie. Opis zawiera w szczególności informacje na temat ceny i podstawowych cech usługi.

 

  Definicje

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, którym posługuje się usługobiorca.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Określone uprawnienia przysługujące na gruncie niniejszego Regulaminu Konsumentowi mogą przysługiwać także jednoosobowemu przedsiębiorcy, jednak wyłącznie w przypadkach i w zakresie, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią, że określone prawa przysługujące Konsumentowi przysługują również jednoosobowemu przedsiębiorcy zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 3. Serwis – strona internetowa usługodawcy, która dostępna jest tutaj.
 4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną – umowa zawarta pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie dotycząca świadczenia jednej lub kilku usług wskazanych poniżej w ust. 6.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumienia się na odległość.
 6. Usługi – poniższe usługi świadczone drogą elektroniczną odpłatnie lub nieodpłatnie przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy:
 • zamówienie szkolenia stacjonarnego;
 • zamówienie szkolenia online;
 • zamówienie diagnozy;
 • zamówienie konsultacji;
 • zgłoszenie chęci podjęcia terapii indywidualnej;chęci podjęcia terapii grupowej;
 • rezerwacja wizyty u fizjoterapeuty;
 • rezerwacja wizyty u logopedy;
 • zgłoszenie chęci podjęcia wczesnej interwencji behawioralnej;
 • rezerwacja wizyty u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży
 • zamówienie zajęć edukacyjnych;
 • zamówienie zajęć fizjoterapeutycznych;
 • zamówienie zajęć rekreacyjno-sportowych;
 • zgłoszenie udziału w półkoloniach;
 • zgłoszenie rekrutacyjne do placówki oświatowej;
 • szkolenie online.

7. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usług na zasadach określonych w Regulaminie.

8. Usługodawca – Fundacja SCOLAR.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy złożone za pośrednictwem Serwisu, określające w szczególności rodzaj i ilość Usług zamawianych przez Usługobiorcę oraz pozostałe dane, w tym dotyczące Usługobiorcy niezbędne do złożenia Zamówienia.

 Usługi

 

 1. Zamówienie Usług przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu. Korzystając z Usług wskazanych w § 2 ust. 4 lit. a-o Usługobiorca może dokonać zawarcia Umowy zawartej na odległość. Usługa wskazana w § 2 ust. 4 lit. p przedmiotem Umowy zawartej na odległość w związku z Usługą wskazaną w § 2 ust. 4 lit. b.
 2. Usługobiorca może korzystać z Usługi z zastrzeżeniem, że spełnia wymagania techniczne określone w § 4 Regulaminu.
 3. Zamówienie zostaje złożone po uzupełnieniu niezbędnych danych w formularzu oraz potwierdzeniu akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie kwadratu w odpowiednim miejscu pod formularzem, z momentem naciśnięcia przez Usługobiorcę odpowiedniego przycisku potwierdzającego ostateczne złożenie Zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia zawierająca link umożliwiający pobranie faktury proforma. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę ww. wiadomości pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa zawarta na odległość. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści Umowy zawartej na odległość następuje przez przesłanie Usługobiorcy wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia. Warunkiem spełnienia świadczenia przez Usługodawcę jest dokonanie przez Usługobiorcę zapłaty w terminie i na zasadach wynikających z Regulaminu.

5. Usługobiorca może dokonać płatności poprzez:

 • przelew tradycyjny;
 • PayU;
 • inne formy płatności udostępnione przez Usługodawcę.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do podania Usługodawcy danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

7. Usługobiorca, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przelewem tradycyjnym, powinien dokonać płatności w ciągu 7 od otrzymania wiadomości z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej.

8. Usługobiorca, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność za pośrednictwem PayU, powinien dokonać płatności niezwłocznie po przekierowaniu na stronę płatności PayU, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej.

9. Zapłata za szkolenie online nie może być dokonana później niż na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie może być anulowane przez Usługodawcę, a informacja o tym jest wysyłana do Usługobiorcy na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Usługobiorca nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia.

10. Formularz zamówienia szkolenia umożliwia Usługobiorcy wskazanie osób, które będą uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu. Usługobiorca odpowiada za legalność pozyskania i przekazania danych osobowych tych osób Usługodawcy.

 

 Wymagania techniczne na potrzeby korzystania z Usług

 

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
 • dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps);
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • aktualna wersja przeglądarki internetowej.

2.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne Usługobiorcy, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.

3. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania Usługi z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia.

 

 Szczegółowe warunki dotyczące szkoleń online

 

 1. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z Usługi w postaci szkolenia online na podanych poniżej warunkach:
 • rezygnacja z udziału w szkoleniu online do 14 dni przed jego rozpoczęciem odbywa się bez ponoszenia kosztów przez Usługobiorcę;
 • rezygnacja ze szkolenia online między 13, a 7 dniem przed rozpoczęciem szkolenia oznacza zobowiązanie Usługobiorcy do zapłaty 50% kosztów uczestnictwa, z wyłączeniem przypadku gdy Konsument korzysta z przysługującego mu zgodnie z prawem uprawnienia do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość;
 • rezygnacja ze szkolenia online mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie Usługobiorcy pełnymi kosztami uczestnictwa, z wyłączeniem przypadku, gdy Konsument korzysta z przysługującego mu zgodnie z prawem uprawnienia do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

2.  Uprawnienie do rezygnacji z udziału w szkoleniu online, o którym mowa powyżej, nie przysługuje po otrzymaniu przez Usługobiorcę od Usługodawcy linku dostępowego do szkolenia online, z wyłączeniem przypadku, gdy Konsument korzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość (pod warunkiem, że w danym przypadku takie uprawnienie Konsumentowi zgodnie z prawem przysługuje).

3.  Zasady rezygnacji ze szkolenia online opisane w Regulaminie zastępują wszelkie inne dyspozytywne podstawy do rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy zawartej na odległość przez Usługobiorcę, bądź odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy zawartej na odległość. Powyższe nie narusza jednak uprawnień przysługujących Konsumentowi.

4. Usługodawca może odwołać szkolenie online bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia online.

5. Usługodawca może odwołać szkolenie online na krócej niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia wyłącznie w przypadku, jeżeli:

 • nie zgłosiła się wymagana minimalna liczba uczestników;
 • nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej lub zdarzenie niezależne od obu stron, w tym w szczególności choroba trenera lub wypadek losowy osoby mającej przeprowadzić szkolenie online;
 • nastąpiła inna ważna przeszkoda mająca istotny wpływ na obszar organizacyjny.

6. Usługodawca o zajściu ww. okoliczności niezwłocznie informuje Usługobiorcę proponując zapis na inny termin szkolenia online, a w razie gdy Usługobiorca nie chce skorzystać z możliwości zapisu na inny termin szkolenia online – zwrot wpłaconej ceny.

7. Nagrywanie szkolenia online przez Usługobiorcę wymaga uprzedniej, pisemnej lub elektronicznej, zgody Usługodawcy.

 

Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

 

 1. Konsument jest uprawniony w terminie 14 dni odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej.
 2. Konsument może odstąpić od umowy informując Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. przez wysłanie pisma pocztą na adres: Fundacja SCOLAR, ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie takiego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Usługodawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w przypadku zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Każdej ze stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 3. W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną uważana jest za niezawartą.

Prawa i obowiązki stron

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub brak możliwości dostępu do Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług z uwagi na konserwację Serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
 4. Usługobiorca jest objęty ustawowym zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.

 

Dostawa

 

 1. Treści w formie cyfrowej, w tym linki do szkoleń online udostępniane są poprzez przesłanie odpowiednich plików lub linków na adres e-mail Usługobiorcy podany przy składaniu Zamówienia.
 2. Dostawa jest realizowana w ciągu maksymalnie 1 dnia od momentu zaksięgowania płatności i jest nieodpłatna, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz odmiennych zastrzeżeń w opisie Usługi. Link z dostępem do szkolenia online zostanie wysłany Usługobiorcy w formie cyfrowej w terminie nie później niż 3 dni przed planowaną datą szkolenia online, chyba że opis szkolenia online stanowi inaczej.

 

Reklamacja

 

 1. Konsument może złożyć reklamację w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. przez wysłanie pisma pocztą na adres: Fundacja SCOLAR, ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja” lub przesłanie takiego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 2. Reklamacje bez wskazania uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
 4. Usługobiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR dostępna jest tutaj).

                                     

                                     Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług

 

 1. Podstawowymi zagrożeniami dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla Usługobiorcy, są w szczególności, lecz niewyłącznie:
 2. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 3. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Usługobiorcę;
 4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Usługobiorcy;
 5. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);
 6. sniffing, to jest niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera, czyli programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w Internecie;
 7. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej.

 

Postanowienia końcowe

 1. Jest to pierwsza wersja Regulaminu, która obowiązuje od 30.06. 2022 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu:
 3. ze względu na konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 4. na skutek zmiany interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającej wpływ na treść Regulaminu);
 5. wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 6. ze względu na konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu;
 7. ze względu na zmianę danych, w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych;
 8. na skutej istotnej zmiany warunków rynkowych;
 9. z uwagi na wprowadzenie do oferty lub wycofanie z oferty Usług,
 10. ze względu na zmiany oferowanych form dostawy, odbioru, sposobów zapłaty, zmiany w procedurze rozpatrywania reklamacji itd. wynikające ze sposobu funkcjonowania Usługodawcy.
 11. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 12. 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmiany regulaminu Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy wyciąg zmian w Regulaminie. W celu dalszego korzystania z Usług Usługobiorca powinien zaakceptować zmiany. Brak akceptacji zmian w Regulaminie oznacza rezygnację Usługobiorcy z Usług.