SAMODZIELNOŚĆ DAJE SZANSĘ

SAMODZIELNOŚĆ DAJE SZANSĘ – rozpoczynamy realizację 3 letniego projektu, którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 24 osób niepełnosprawnych powyżej 18 rż. z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, w szczególności z zespołem Aspergera (ZA), poprzez prowadzenie rehabilitacji ciągłej, mającej na celu rozwój umiejętności społecznych.

Projekt realizowany będzie w okresie kwiecień 2021-marzec 2024r.

Obecnie prowadzimy rekrutację do drugiego okresu finansowania od kwietnia 2023-marca 2024r.

Działania realizowane w projekcie to:

  1. zajęcia grupowe
  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Trening Umiejętności Praktycznych,
  • Trening Organizacji Czasu Wolnego,
  • Warsztaty manualne,
  • Zajęcia Terenowe, w czasie których organizowane będą również wyjścia do różnych instytucji kultury i edukacji.

2.  zajęcia indywidualne.

Działania te poprzedzimy specjalistyczną diagnozą funkcjonalną stanowiącą niezbędny etap procesu rekrutacji oraz określenia rzeczywistego poziomu opanowanych umiejętności oraz występowania zachowań niepożądanych.

Do udziału w projekcie zapraszamy dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych, w szczególności z zespołem Aspergera, jak również całościowych zaburzeń rozwojowych ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców m.st. Warszawy, które ukończyły edukację i nie korzystają z innych stacjonarnych form wsparcia. Warunki jakie winien spełniać uczestnik to posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy: mailowo na adres [email protected],  osobiście po umówieniu się telefonicznym tel. 691 804 727 lub przez wysłanie zgłoszenia  pocztą tradycyjną na  adres ul. Kubickiego 9 lok. 3, 02-954 Warszawa.

Harmonogram Samodzielność daje szansę 2023 2024 PFRON