SAMODZIELNOŚĆ DAJE SZANSĘ

SAMODZIELNOŚĆ DAJE SZANSĘ – rozpoczynamy realizację 3 letniego projektu, którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 24 osób niepełnosprawnych powyżej 18 r.ż. z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, w szczególności z zespołem Aspergera (ZA), poprzez prowadzenie rehabilitacji ciągłej, mającej na celu rozwój umiejętności społecznych.

Projekt realizowany będzie w okresie kwiecień 2021- marzec 2024r.

Obecnie prowadzimy rekrutację do drugiego okresu finansowania od kwietnia 2023 do marca 2024r.

Działania realizowane w projekcie to:

1. Zajęcia grupowe:

 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Trening Umiejętności Praktycznych,
 • Trening Organizacji Czasu Wolnego,
 • Warsztaty manualne,
 • Zajęcia Terenowe, w czasie których organizowane będą również wyjścia do różnych instytucji kultury i edukacji.

2.  Zajęcia indywidualne.

Działania te poprzedzimy specjalistyczną diagnozą funkcjonalną stanowiącą niezbędny etap procesu rekrutacji oraz określenia rzeczywistego poziomu opanowanych umiejętności oraz występowania zachowań niepożądanych.

Do udziału w projekcie zapraszamy dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych, w szczególności z zespołem Aspergera, jak również całościowych zaburzeń rozwojowych ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców m.st. Warszawy, które ukończyły edukację i nie korzystają z innych stacjonarnych form wsparcia. Warunki jakie winien spełniać uczestnik to posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy: mailowo na adres [email protected],  osobiście po umówieniu się telefonicznym tel. 691 804 727 lub przez wysłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres ul. Kubickiego 9 lok. 3, 02-954 Warszawa.

Harmonogram Samodzielność daje szansę 2023 2024 PFRON

POPRZEDNIE EDYCJE

Realizacja w okresie kwiecień 2022 r.– marzec 2023 r.

W zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych organizowanych w ramach projektu „Samodzielność daje szansę” realizowanego w okresie
IV 2022- III 2023 w Fundacji SCOLAR w Warszawie, wzięło udział 20 osób powyżej 18 roku życia, z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W tym okresie przeprowadzono 1466 godzin zajęć grupowych, oraz 1017 h zajęć indywidualnych z zakresu komunikacji i samodzielności. Uczestnicy mieli możliwość, poza zajęciami w placówce, uczestniczyć w wielu wyjściach do instytucji kultury i sportu. Realizacja projektu prowadzi do zwiększenia samodzielności 20 osób niepełnosprawnych powyżej 18 rż. z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, w szczególności zespołem Aspergera (ZA), poprzez prowadzenie rehabilitacji ciągłej, mającej na celu rozwój umiejętności społecznych. Uczestnicy projektu objęci zostali rehabilitacją ciągłą, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Wszystkie działania w ramach projektu służą podniesieniu samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez:

 • zwiększenie umiejętności właściwego funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych,
 • zmniejszenie ilości zachowań trudnych,
 • zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości osób z autyzmem,
 • wzrost umiejętności związanych z samodzielnym organizowaniem i spędzaniem czasu wolnego,
 • rozwijanie istniejących zainteresowań i nauka nowych form spędzania czasu wolnego,
 • wzrost umiejętności związanych ze sprawnością manualną,
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie treningu umiejętności społecznych,
 • przełamywanie barier i lęków społecznych,
 • generalizacja nabytych umiejętności w nowych środowiskach,
 • ćwiczenie umiejętności: orientacji w terenie, korzystania z map i rozkładów, proszenie o pomoc,
 • wzrost umiejętności związanych z komunikowaniem się, w różnych środowiskach, w których funkcjonują, np. w środowisku domowym, w ośrodku terapeutycznym oraz w otoczeniu społecznym.

Głównym oddziaływaniem projektu jest poprawa relacji w otoczeniu osób niepełnosprawnych, dzięki zwiększeniu umiejętności pozwalających na radzenie sobie z problemami wynikającymi z niepełnosprawności i minimalizowania ich skutków. W bieżącym okresie udział w projekcie z sukcesem zakończyły 4 osoby.  

Realizacja w okresie kwiecień 2021 r.– marzec 2022 r.

W zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych organizowanych w ramach projektu „Samodzielność daje szansę” realizowanego w okresie
IV 2021- III 2022 w Fundacji SCOLAR w Warszawie, wzięło udział 20 osób powyżej 18 roku życia, z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju, posiadających  orzeczenie o niepełnosprawności. W tym okresie przeprowadzono 1440 godzin zajęć grupowych, oraz 1008 h zajęć indywidualnych z zakresu komunikacji
i samodzielności. Uczestnicy mieli możliwość, poza zajęciami w placówce, uczestniczyć w wielu wyjściach do instytucji kultury i sportu. W bieżącym okresie udział w projekcie z sukcesem zakończyły 3 osoby.