Klauzula Informacyjna Pomagam Wiem Jak

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SCOLAR z siedzibą w Warszawie, ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa, NIP: 1181759840.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych,  a także w celu korzystania z przysługujących praw za pomocą adresu email: [email protected].

3. Dane osobowe beneficjentów ostatecznych projektu oraz personelu projektu będą przetwarzane w celu realizacji projektu, to jest zadania publicznego w trybie wsparcia lub powierzenia realizacji zadań publicznych (art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9ust. 2 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2016/679 – RODO).

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierających administratora w efektywnym zarządzaniu organizacją oraz w utrzymaniu infrastruktury IT, dostawcy usług hostingowych, oprogramowania, a także dostawcom usług prawnych, audytorskich, doradczych, księgowych, rachunkowych, przewozowych (kurierzy) oraz pocztowych (operatorzy pocztowi).

5. W związku z realizacją zadania publicznego dane będą przekazywane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, NIP: 5251000810 w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu, a po jego zakończeniu przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym projekt został zakończony.

7. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO), czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Podanie danych jest zarówno wymogiem umownym, jak i ustawowym. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację projektu.