BLOK RODZICE- ZESPÓŁ ASPERGERA "DZIECI STARSZE" (pow. 13 r.ż.)

RODZICE zespół ASPERGERA "dzieci starsze" (pow. 13 r.ż.)- POMAGAM, Wiem jak!

Zapraszamy do udziału w projekcie „POMAGAM. Wiem jak!”.

Oferujemy szkolenia: w 90% finansowane z funduszy PFRON.

Koszt uczestnictwa w 4 dniowym bloku szkoleniowym wynosi 175 zł.

Tematy szkoleń:

Od diagnozy do terapii- zespół Aspergera- 2 dni

Szkolenie które pomoże rodzicom zrozumieć zespół Aspergera, poznać przyczyny całościowych zaburzeń rozwojowych. Rodzice otrzymają także praktyczną poradę z zakresu socjalno- prawnych form pomocy oraz praktyczne wskazówki, jak postępować z dzieckiem w warunkach domowych.

Prowadzący:
lek. med. Ewa Urbanowicz- psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Maciej Szymanowski- pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS, corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów.   

Katarzyna Malinowska- Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie treningu. Absolwentka psychologii w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim z dwiema specjalnościami: Psychologią Kliniczną Dziecka i Rodziny oraz Experimental Social Psychology. Od 2017r. związana z Fundacją Scolar. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w języku polskim i angielskim, Trening Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

Część I- lek. med. Ewa Urbanowicz

 1. Identyfikacja objawów zespołu Aspergera u dzieci- szczegółowe omówienie.
 2. Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu.
 3. Przyczyny zaburzeń ze spektrum Autyzmu, czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych.
 4. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy zespołu Aspergera.
 5. Zespół Aspergera- rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej).
 6. Aspekty socjalno- prawne pomocy dzieciom z zespołem Aspergera:
  a/współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
  b/subwencja oświatowa
  c/pomoc nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych
  d/wolontariat
  e/specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
  f/turnusy terapeutyczne.

Część II- Maciej Szymanowski/Katarzyna Malinowska

 1. Zasady organizowania terapii dziecka w świetle badań dotyczących skuteczności wybranych metod terapeutycznych.
 2. Na co zwracamy uwagę w terapii- dostosowanie metod do specyficznych potrzeb i trudności dziecka.
 3. Strukturyzacja, wizualizacja, motywacja, potrzeby sensoryczne- w domu i w placówce.
 4. Terapia indywidualna i Trening Umiejętności Społecznych.
 5. Wybór placówki edukacyjnej i realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o kształceniu specjalnym na terenie szkoły.
 6. Kiedy powiedzieć dziecku o diagnozie, jak przekazywać informacje placówce, do której uczęszcza dziecko- klauzula poufności i prawa rodzica.
 7. Trudne zachowania dziecka- ABC postępowania.
 8. Pomoc dla rodzica w kryzysie, przyjazne placówki.

Trudności i wsparcie nastolatka w spektrum- 1 dzień

Prowadzący: Katarzyna Malinowska- Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie treningu. Absolwentka psychologii w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim z dwiema specjalnościami: Psychologią Kliniczną Dziecka i Rodziny oraz Experimental Social Psychology. Od 2017r. związana z Fundacją Scolar. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w języku polskim i angielskim, Trening Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30  

PROGRAM:

 1. Trening Umiejętności Społecznych dla nastolatków.
 2. Dobre praktyki, komunikacja i motywacja, prywatność i autonomia.
 3. Dojrzewanie, seksualność, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania.
 4. Zachowania autoagresywne.
 5. Współpraca z  innymi specjalistami.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka - 1 dzień

Najnowsze badania pokazują, że 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie np. neurologiczne, psychiczne, somatyczne, inne.

Prowadzący: lek. med. Ewa Urbanowicz psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu w Fundacji SCOLAR, diagnosta i terapeuta w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin.

Czas szkolenia: 1 dzień w godz 9.00-16.30 

PROGRAM:

1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (ASD)- Evidence Based Medicine.

2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD i farmakologii:

 • Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a,
 • Zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne,
 • Zaburzenia lękowe,
 • Zaburzenia nastroju,
 • Zaburzenia psychotyczne,
 • Zaburzenia snu,
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, mieszane zaburzenia),
 • Zachowania agresywne i autoagresywne,
 • Zaburzenia napadowe.

3. Rola stresu psychospołecznego- jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD było postrzegane jako bezpieczne?

4. ASD – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej, np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej.

GRUPA 1- szczegóły sierpień

Data: prawdopodobnie wrzesień/ październik

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: online

ZAPISY pod koniec sierpnia

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Wypełnij formularz on-line.
 2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected].

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z JEDNEGO Bloku szkoleniowego.
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 175 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych, składających się na dany Blok oraz dopełnienie pozostałych wymaganych formalności (wskazanych w regulaminie w § 6).