Regulamin projektu POMAGAM! WIEM JAK! 2024-2025

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „POMAGAM! WIEM JAK! – program szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju”

1 Postanowienia ogólne

 1. Realizatorem projektu „POMAGAM! Wiem jak! – program szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju” jest Fundacja SCOLAR z siedzibą w Warszawie (02- 954) przy ul. Kubickiego 9/2, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000213131, posiadająca NIP: 1181759840, Regon: 015783418, zwana dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy regulamin jest również regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa warunki rekrutacji oraz udziału w projekcie. W tym sposób, rodzaj,  zakres usług świadczonych stacjonarnie oraz  drogą elektroniczną przez Organizatora.

 

2 Definicje

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, którym posługuje się organizator lub usługobiorca (beneficjent).
 2. Usługa – oznacza szkolenie świadczone stacjonarnie lub za pośrednictwem platform komunikacyjnych takich jak Google® Hangouts Meet®, czy ZOOM®.
 3. Uczestnik – osoba korzystająca ze szkoleń będąca stroną, Beneficjent projektu „POMAGAM! Wiem jak! – program szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju”.
 4. Organizator – oznacza podmiot świadczący usługi stacjonarnie lub drogą elektroniczną, czyli Fundację SCOLAR, bądź inny podmiot, któremu Fundacja SCOLAR powierzyła świadczenie usług na podstawie odrębnej umowy.

 

3 Informacje o projekcie

 1. Program jest skierowany do szeroko rozumianego otoczenia osób z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju lub zaburzeń z ich spektrum (rodziców, rodzin, opiekunów, wolontariuszy, pracowników OPS-ów, nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków terapeutycznych).
 2. Projekt ma zasięg ponadregionalny i mogą w nim uczestniczyć mieszkańcy całej Polski.
 3. W trakcie trwania projektu zostanie zrealizowanych 37 trzydziestogodzinnych bloków szkoleniowych dla kadry oraz 5 trzydziestogodzinnych grup warsztatowych dla rodziców.
 4. Tematyka szkoleń uzależniona jest od grupy odbiorców.
 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

4 Warunki rekrutacji (rezerwacji) i uczestnictwa

 1. Warunkiem rezerwacji miejsca w programie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do programu wraz z zaznaczonymi oświadczeniami oraz odesłanie Formularza zgłoszeniowego do programu, dostępnego on-line na stronie internetowej www.scolar.pl lub przesłanie go listem poleconym w formie papierowej na adres Fundacji Scolar, ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa (rekrutacja) i otrzymanie od Organizatora informacji zwrotnej potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia, co tym samym oznacza wpisanie na listę Uczestników. Potwierdzenie dokonywane jest mailowo w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania formularza; w przypadku braku otrzymania potwierdzenia, obowiązek sprawdzenia faktu przyjęcia zgłoszenia spoczywa na osobie/placówce zgłaszającej.
 2. Formularze zgłoszeniowe do programu aktywne są w momencie otwartych zapisów na dany blok i mieszczą się na stronie www.scolar.pl, w wersji papierowej – w siedzibie organizatora: ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa, stanowią też Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Wniesienie opłaty za udział w programie na konto Organizatora VW Bank Polska SA  26 2130 0004 2001 0317 1832 0023 lub osobiście w siedzibie Organizatora w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania od Organizatora informacji zwrotnej potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz dostępność miejsc na szkoleniu w deklarowanym terminie. W tytule należy wpisać: imię i nazwisko Uczestnika szkolenia, tytuł szkolenia oraz jego daty.
 4. Niedopełnienie obowiązków zawartych w pkt 1-3 będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.
 5. Ewentualne odstępstwa od terminów, o których mówi pkt 1-3, muszą być każdorazowo uzgadniane z osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia. Korespondencja w tej sprawie odbywa się wyłącznie droga mailową.
 6. O przyjęciu do programu decydują: kolejność zgłoszeń, staż pracy w przypadku pracowników placówek/instytucji, czas jaki upłynął od czasu postawienia diagnozy w przypadku pozostałych osób.
 7. W przypadku zgłaszania przez placówkę pełnych grup szkoleniowych (tzn. co najmniej 20-sto osobowych) istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie innym niż zaproponowanym przez Organizatora.
 8. Przyjmowane są jedynie kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty (w formie elektronicznej) lub własnoręcznie podpisane przez Uczestnika na właściwych formularzach (w przypadku dostarczenia osobiście i/lub listownie).
 9. Przesłanie Zgłoszenia do programu nie gwarantuje udziału w projekcie.
 10. W przypadku większej liczby chętnych zostaną utworzone listy rezerwowe Uczestników, którzy będą przyjmowani priorytetowo na kolejną edycję programu.
 11. Wniesienie opłaty za udział w projekcie potwierdzane jest na życzenie fakturą wystawianą przez Organizatora.
 12. W przypadku zgłaszania więcej niż jednej osoby z jednej instytucji, istnieje możliwość wystawienia faktury zbiorczej, wymaga to jednak wcześniejszego ustalenia poprzez e-mail z osobą odpowiedzialna za realizację szkoleń.
 13. Koszt udziału w bloku trzydziestogodzinnym obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu, materiały szkoleniowe i wynosi 175 PLN za każdego Uczestnika.
 14. Rezygnacja  z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym niż 7 dni przed datą szkolenia, skutkuje brakiem możliwości zwrotu poniesionych kosztów szkolenia. Pod warunkiem dostępności miejsc, istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia w innym terminie.


5 Prawa Uczestnika

Każdy Uczestnik ma prawo do:

 1. Udziału w szkoleniu organizowanym stacjonarnie lub online (w zależności od warunków epidemicznych) w terminie, na który został ostatecznie zakwalifikowany i które opłacił.
 2. Udziału w szkoleniu zdalnym z zastrzeżeniem, że uczestnik spełnia wymagania techniczne określone w paragrafie 7 Regulaminu.
 3. Zgłaszania uwag i oceny szkolenia, w którym uczestniczy.
 4. Otrzymania materiałów szkoleniowych.
 5. Otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, pod warunkiem dopełnienia wszystkich Obowiązków uczestnika, w tym uczestnictwa we wszystkich dniach szkoleniowych składających się na dany trzydziestogodzinny blok szkoleniowy, wypełnienia wszystkich testów wiedzy przed i po szkoleniu oraz ankiety ewaluacyjnej.

 

6 Obowiązki uczestnika programu

Każdy Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 2. Uczestniczenia w bloku szkoleniowym oraz potwierdzania obecności na liście własnoręcznym podpisem każdego dnia szkolenia w przypadku szkoleń stacjonarnych. W przypadku szkoleń organizowanych zdalnie, udostępnienie swojego imienia i nazwiska, widocznego na chacie, 3 razy podczas każdego z 4 dni szkoleniowych, celem wykonania zdjęcia potwierdzającego jego uczestnictwo, będącego częścią dokumentacji projektowej.
 3. Punktualnego stawiania się na szkolenie każdego dnia, zgodnie z harmonogramem.
 4. Wypełnienia wszystkich testów wiedzy, na początku i końcu szkolenia, w dniu ich udostępnienia.
 5. Przystąpienia do ankiety ewaluacyjnej na zakończenie szkolenia.
 6. Bieżącego informowania osoby odpowiedzialnej za realizację programu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w szkoleniu.

 

7 Wymagania techniczne na potrzeby korzystania ze szkoleń online

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania ze szkoleń zdalnych jest posiadanie przez Uczestnika narzędzi teleinformatycznych lub sprzętu (w zależności od wybranej formy komunikacji) spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. adres e-mail,
  2. dostęp do platformy komunikacyjnej Google® Hangouts Meet® (szczegółowe wymagania techniczne: https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=pl), lub ZOOM®,
  3. głośniki lub słuchawki,
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne leżące po stronie Uczestnika, które uniemożliwiają mu korzystanie ze szkoleń.
 3. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania szkolenia online z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

 

8 Warunki prowadzenia szkoleń

 1. Szkolenia odbywają się w większości w systemie weekendowym. W przypadku zgłaszania przez placówkę pełnych grup szkoleniowych, istnieje możliwość odstępstwa od tej reguły. Każdorazowo muszą być one uzgadniane z osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń. Korespondencja w tej sprawie odbywa się wyłącznie drogą mailową: [email protected].
 2. Szkolenia odbywają się w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ulicy Kubickiego 9 lok. 2. lub zdalnie za pośrednictwem platform komunikacyjnych takich jak Google® Hangouts Meet®, czy ZOOM®.
 3. W przypadku zmiany miejsca szkolenia każdy Uczestnik zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub poprzez sms, nie później niż w dniu poprzedzającym pierwsze spotkanie szkoleniowe.
 4. Grupy szkoleniowe mogą liczyć min. 20 osób- w przypadku szkoleń dla kadry oraz 15 osób w przypadku szkoleń dla rodziców, chyba że Organizator zdecyduje inaczej. Odstępstwa od tej reguły, jeśli wnoszą o nie Uczestnicy, muszą być każdorazowo ustalane z osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń. Korespondencja w tej sprawie odbywa się wyłącznie drogą mailową: [email protected].
 5. Szkolenia – w zależności od tematyki i formy – prowadzone są w formie wykładu i/lub warsztatu.
 6. Uczestnik może uczestniczyć wyłącznie w jednym bloku szkoleniowym, na warunkach zgodnych z założeniami projektu.
 7. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma odpowiednie zaświadczenie, pod warunkiem wywiązania się z Obowiązków Uczestnika szkolenia, o których mowa w paragrafie 6.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w sytuacjach losowych oraz w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby Uczestników, a także wprowadzenia drobnych zmian w jego przebiegu. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Uczestnikom zostaje zaproponowany inny jego termin lub, w przypadku, gdy nie jest to możliwe lub Uczestnik nie będzie z niego korzystał, zostaje zwrócona pełna wpłacona kwota.
 9. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu bądź składania nieprawdziwych oświadczeń, organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w projekcie. Organizator ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów szkolenia od Uczestnika, który został wykluczony.

 

9 Ochrona danych osobowych

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych kandydatów na Uczestników (etap rekrutacji, rezerwacji) i Uczestników projektu „POMAGAM! WIEM JAK! – program szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju”.
 2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Z IOD można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także w celu korzystania z przysługujących praw za pomocą adresu email: [email protected].
 3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w celu i na potrzeby związane z rekrutacją i udziałem w projekcie.
 4. Na etapie rekrutacji do projektu kandydat na Uczestnika podaje swoje dane osobowe dobrowolnie a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie jego zgody, którą kandydat może odwołać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – RODO), co nie wpłynie na zgodność prawem przetwarzania, którego Organizator dokonał przed jej wycofaniem. Odmowa podania danych osobowych lub odwołanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją kandydata na Uczestnika w rekrutacji.
 5. Po etapie rekrutacji, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu realizacji projektu, umowy, zadania publicznego w trybie wsparcia lub powierzenia realizacji zadań publicznych, w celu monitoringu i ewaluacji projektu (art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2016/679 – RODO), a także na użytek komunikacji, ustalania, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679 – RODO). Podanie danych jest zarówno wymogiem umownym, jak i ustawowym.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu, a po jego zakończeniu przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym projekt został zakończony, zaś w przypadku kandydata na Uczestnika, który wycofał zgodę na etapie rekrutacji przed realizacją projektu, do chwili jej wycofania.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierających Organizatora w efektywnym zarządzaniu oraz utrzymaniu infrastruktury IT, dostawcy usług hostingowych, oprogramowania, a także dostawcom usług prawnych, audytorskich, doradczych, księgowych, rachunkowych, przewozowych (kurierzy) oraz pocztowych (operatorzy pocztowi). W związku z realizacją zadania publicznego dane będą przekazywane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, NIP: 5251000810 w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.
 8. W związku z przetwarzaniem, kandydatowi na Uczestnika oraz Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO), czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane osobowe nie będą przedmiotem przetwarzania w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, o którym mowa w rozporządzeniu 2016/679 – RODO.
 9. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne tutaj: Polityka prywatności – Fundacja SCOLAR.

 

10 Postanowienia końcowe

 1. Osobą odpowiedzialną za organizację szkoleń realizowanych w ramach programu jest Ewa Siudzińska; mail [email protected].
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione podczas szkolenia.
 3. Za szkody na terenie miejsca szkolenia odpowiadają Uczestnicy szkolenia.
 4. Zabronione jest filmowanie, nagrywania i fotografowanie bez zgody Organizatora i osoby prowadzącej.
 5. Zgłoszenie się do udziału w programie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej www.scolar.pl.