RODZICE

POMAGAM, Wiem jak!-szkolenia dla RODZICÓW, OPIEKUNÓW, CZŁONKÓW RODZIN

Zapraszamy do udziału w projekcie „POMAGAM. Wiem jak! ”

Oferujemy szkolenia: w 90% finansowane z funduszy PFRON.

Koszt uczestnictwa w 4 dniowym bloku szkoleniowym wynosi 120 zł.

Rodzicom proponujemy do wyboru 4 dni szkoleniowe (moduły) spośród 5 różnych szkoleń, których treść zależna jest od grupy odbiorców tj. :

 • wieku dzieci i rozpoznania (diagnozy -autyzm lub zespół Aspergera)
 • jak dawno postawiona była diagnoza, rodzice małych lub starszych dzieci, rodzice dzieci z autyzmem/ zespołem Aspergera, bezpośrednio po diagnozie, przed wyborem terapii lub rodzice, którzy już prowadzą terapię.

Tematy szkoleń:

Od diagnozy do terapii autyzm - 1 dzień

Prowadzący: lek. med. Ewa Urbanowicz psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu

Czas szkolenia: 1 dzień w godz 9.00-16.30 

PROGRAM:

Część I

 1. Identyfikacja objawów ze spektrum autyzmu u dzieci- szczegółowe omówienie :a/ zaburzeń interakcji społecznych,b/zaburzeń komunikacji, c/zachowania objawiającego się stereotypową aktywnością.
 2.  Klasyfikacja zaburzeń ze spektrum autyzmu  (wg. Światowej Organizacji Zdrowia- Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i  Zaburzeń Zachowania – ICD 10 oraz wg. Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego-  DSM-V)
 3. Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu.
 4. Przyczyny  zaburzeń ze spektrum autyzmu– czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych.
 5. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. Jak pomóc, by otoczenie było postrzegane przez dziecko jako bezpieczne.
 6. Całościowe Zaburzenia Rozwojowe- rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej ( np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej)
 7. Aspekty socjalno – prawne pomocy dzieciom ujawniającym objawy ze spektrum autyzmu: a/współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju), b/subwencja oświatowa, c/pomoc nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych, d/wolontariat, e/specjalistyczne usługi opiekuńcze, f/turnusy terapeutyczne

Część II

GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW, WYBRANE METODY TERAPII

Pomoc dla rodzica, formy wsparcia, przyjazne placówki (potrzebne adresy) Jakie trudności może napotkać dziecko z rozpoznaniem ze spektrum autyzmu

 • Problemy w komunikacji
 • Specyficzna zabawa
 • Trudności w kontaktach społecznych
 • Nieharmonijny rozwój poznawczy
 • Zachowania trudne

Jak mogę pomóc mojemu dziecku – praktyczne wskazówki

 • Przystosowanie otoczenia do indywidualnych potrzeb dziecka
 • Wspieranie rozwoju komunikacji
 • Wspieranie rozwoju zabawy
 • Motywowanie do nawiązania kontaktu
 • Rozwijanie samodzielności

Wybrane metody terapii i edukacji osób z rozpoznaniem ze spektrum autyzmu

 • Stosowana Analiza Zachowania (Applied Behavioral Analysis – ABA)
 • Verbal Behavior
 • TEACCH
 • Metody wspomagające

Od diagnozy do terapii zespół Aspergera- 2 dni

Szkolenie które pomoże rodzicom zrozumieć Zespół Aspergera, poznać przyczyny całościowych zaburzeń rozwojowych. Rodzice otrzymają także praktyczną poradę z zakresu socjalno- prawnych form pomocy oraz praktyczne wskazówki, jak postępować z dzieckiem w warunkach domowych.

Prowadzący:
lek. med. Ewa Urbanowicz- psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 (sobota i niedziela)

PROGRAM:

Część I

 1. Identyfikacja objawów zespołu Aspergera u dzieci- szczegółowe omówienie.
 2. Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu.
 3. Przyczyny zaburzeń ze spektrum Autyzmu, czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych.
 4. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy zespołu Aspergera.
 5. Zespół Aspergera– rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej).
 6. Aspekty socjalno– prawne pomocy dzieciom z zespołem Aspergera:
  a/współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
  b/subwencja oświatowa
  c/pomoc nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych
  d/wolontariat
  e/specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
  f/turnusy terapeutyczne

Część II

 1. Zasady organizowania terapii dziecka w świetle badań dotyczących skuteczności wybranych metod terapeutycznych.
 2. Na co zwracamy uwagę w terapii – dostosowanie metod do specyficznych potrzeb i trudności dziecka.
 3. Strukturyzacja, wizualizacja, motywacja, potrzeby sensoryczne – w domu i w placówce.
 4. Terapia i indywidualna i Trening Umiejętności Społecznych.
 5. Wybór placówki edukacyjnej i realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o kształceniu specjalnym na terenie szkoły.
 6. Kiedy powiedzieć dziecku o diagnozie, jak przekazywać informacje placówce, do której uczęszcza dziecko – klauzula poufności i prawa rodzica.
 7. Trudne zachowania dziecka – ABC postępowania.
 8. Pomoc dla rodzica w kryzysie, przyjazne placówki.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka - 1 dzień

Najnowsze badania pokazują, że 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie np. neurologiczne, psychiczne, somatyczne, inne.

Prowadzący: lek. med. Ewa Urbanowicz psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu w Fundacji SCOLAR, diagnosta i terapeuta w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin

Czas szkolenia: 1 dzień w godz 9.00-16.30 

Program szkolenia

1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (ASD) – Evidence Based Medicine

2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD i farmakologii

 • Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a
 • Zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia snu
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, mieszane zaburzenia)
 • Zachowania agresywne i autoagresywne
 • Zaburzenia napadowe

3. Rola stresu psychospołecznego- jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD było postrzegane jako bezpieczne

4. ASD – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej, np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej

Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka - 1 dzień

Prowadzący:: Joanna Mikołajczyk psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

 1. Komunikacja priorytetem w terapii małego dziecka
 • Wyznaczanie celów terapeutycznych zgodnie z analizą funkcjonalną języka Skinnera
 • Kształtowanie mowy u małych dzieci nieposiadających umiejętności echowych

2. Jak nie stać się bodźcem awersyjnym?

 • Parowanie
 • Odruchowe operacje motywacyjne
 • Czego unikać w terapii małego dziecka
 • 7 kroków do kontroli poleceniowej wg Roberta Schramma

3. Efektywne uczenie małego dziecka

 • Uczenie bez błędów
 • Dobór podpowiedzi
 • Korygowanie błędów w trakcie nauki
 • Transfer – wycofywanie podpowiedzi
 • Uczenie w środowisku naturalnym (Natural Environment Teaching)

4. Pierwsze cele w terapii małego dziecka

 • Mandy – skuteczne uczenie komunikacji
 • Budowanie wspólnej uwagi
 • Kształtowanie reakcji na imię
 • Programy: „Przejście”, „Poczekaj”, „Oddawanie wzmocnień”

Zachowania trudne- 2 dni

Szkolenie  o praktycznych sposobach zapobiegania tzw. zachowaniom trudnym i metodom kształtowania prawidłowych wzorców zachowań u dzieci do 9 roku życia. Krzyk, płacz, odmowa, agresja oraz inne zachowania niepożądane dziecka zakłócają przebieg zajęć edukacyjnych. Jak właściwie na nie reagować? W jaki sposób skutecznie rozwijać pożądane zachowania?

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30  

PROGRAM:

1. Stosowana Analiza Zachowania

 • Co ma wpływ na zachowanie? – czteroelementowa zależność
 • Dlaczego niektóre zachowania powtarzamy? – konsekwencje
  • Wzmocnienia – pozytywne oraz możliwe niepożądane skutki stosowania wzmocnień
  • Kary – czy są potrzebne?
  • Do czego dążymy? – cele terapii opartych na SAZ

2. Zachowania trudne

 • Definicje i przykłady
 • Dlaczego zachowania niepożądane się pojawiają?
 • Jak znaleźć funkcję zachowania? – ocena funkcjonalna
  • Kwestionariusz wywiadu wg G.P. Hanley’a
  • Notatki ABC wg Carbone
  • IISCA wg G.P. Hanley’a

3. Redukowanie zachowań niepożądanych

 • Czy to co robimy jest właściwe? – aspekty etyczne
 • Wybór zachowania do zmiany oraz zachowania alternatywnego
 • Czy możemy zapobiegać zachowaniom niepożądanym? – działania proaktywne
  • Wypracowanie kontroli poleceniowej
  • Jak sposób uczenia wpływa na pojawianie się ZT? Jak spowodować żeby dzieci słuchały?
  • Zapobieganie zachowaniom trudnym wg G.P. Hanley’a
  • Podejście Pozytywnego Wspierania Zachowań (PBS)
 • Modyfikowanie konsekwencji – zwiększanie liczby zachowań pożądanych
  • Wzmacnianie różnicujące DRO, DRA, DRI
  • Kontrakty behawioralne
  • Metoda kształtowania – Interwencja oparta na budowaniu repertuaru umiejętności wg G.P. Hanley’a
 • Modyfikowanie konsekwencji – zmniejszanie ilości zachowań niepożądanych
  • Wygaszanie – wygaszanie bez blokowania ucieczki i wymuszonych podpowiedzi fizycznych wg Schramm’a
  • Karanie negatywne
  • Karanie pozytywne
  • Możliwe niepożądane skutki stosowania kar
  • Ograniczenia w stosowaniu kar

4. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi w grupie

5. Współpraca z opiekunami dziecka przy pracy nad zachowaniem – zjawisko kontrastu behawioralnego

Jak się zapisać ?

 1. PRZYJMUJEMY WSTĘPNE DEKLARACJE CHĘCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
 2. SZCZEGÓŁOWE TERMINY SZKOLEŃ, ZAPISY  BĘDĄ DOSTĘPNE WE WRZEŚNIU.
 3. SZKOLENIA ROZPOCZNIEMY W PAŹDZIERNIKU.
 4. PIERSZEŃSTWO ZAPISU BĘDĄ MIEĆ OSOBY, KTÓRE PRZEŚLĄ AKTUALNIE DOSTĘPNY FORMULARZ.

Formularz zgłoszeniowy nie jest formularzem kontaktowym.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Przypominamy:

 1. Rodzic  będzie mógł  skorzystać z 4 dni szkoleniowych
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 120 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia, jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych .

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pobierz, podpisz i odeślij w trakcie zapisu (dołącz do formularza zapisu)

 1. Formularz programowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2. Ankieta

Zapoznaj się  z regulaminem udziału w projekcie.